ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน เต็มใจบริการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาให้การบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ ปุ๋ย ดิน และขยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา ให้บริการรับตัวอย่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ

เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน หลีกเลี่ยงการส่งตัวอย่างทดสอบตั้งแต่วันพุธที่ 16 ถึง วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องจากความไม่สะดวกในการสัญจร เนื่องจากงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา งดให้บริการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างน้ำ ดิน ขยะ และ ปุ๋ย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

เมนูแนะนำ

กิจกรรมภายใน ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา

การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่อง GC