Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip เข้าสู่ระบบSkip เมนูหลัก

ประเภทของรายวิชา

ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาต้น2
ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย2
ชั้นปีที่2 ภาคการศึกษาต้น5
ชั้นปีที่2 ภาคการศึกษาปลาย8
ชั้นปีที่3 ภาคการศึกษาต้น

วิศวกรรมโยธา9

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม3
ชั้นปีที่3 ภาคการศึกษาปลาย

วิศวกรรมโยธา7

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม4
ชั้นปีที่3 ภาคฤดูร้อน2
ชั้นปีที่4 ภาคการศึกษาต้น1

วิศวกรรมโยธา6

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม8
ชั้นปีที่4 ภาคการศึกษาปลาย7
วิชาเลือกเฉพาะสาขา

วิศวกรรมโยธา6

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม10
ปริญญาโท

วิศวกรรมโยธา15

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม4

วิศวกรรมการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง6

การบริหารงานก่อสร้าง9
Master Degree2

Disaster Management.2
งานวิจัย

อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง5

อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง3

อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ3

อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมขนส่งและสำรวจ5

อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมปฐพี4

อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม8
รายวิชานอกคณะฯ / งานบริการวิชาการ4
หลักสูตร8
STUDENT PORTFOLIO5

2015_color
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 วันนี้ Monday, 23 April 23 24 25 26 27 28
29 30      
Civil Research Learning Center