2017

NU Project Award 2017 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2553

รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

การแข่งขันทางวิศวกรรม ระดับอุดมศึกษา โครงสร้างเหล็กจำลอง ครั้งที่ 3

รางวัลที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาฯ

รางวัลที่ได้รับ รางวัลระยะโก่งตามเป้าหมาย