การวิเคราะห์และออกแบบการขนส่ง :

 • ทางหลวง (Highways)
 • รถไฟ (Railways)
 • สนามบิน (Airports)
 • เครือข่ายถนนในเมืองและชานเมือง
  (Urban and Suburban Road Networks)
 • ที่จอดรถ (Parking Lots)
 • โลจิสติกส์ (Logistics)
 • ระบบสัญญาณไฟจราจร (Traffic Control Signal Systems)

 • วิศวกรออกแบบและวางแผนการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรควบคุม/ตรวจวัด คุณภาพน้ำ
 • วิศวกรควบคุม/ตรวจวัด คุณภาพอากาศ
 • วิศวกรควบคุม/ตรวจวัด คุณภาพดิน
 • วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการขยะ
 • วิศวกรควบคุมการจัดการของเสียอันตราย
 • วิศวกรควบคุมและออกแบบการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 • วิศวกรควบคุมและออกแบบการก่อสร้างระบบหลุมฝังกลบมูลฝอย
 • นักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
 • นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

หน่วยงานราชการ

หน่วยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ

การใช้หลักการอุทกวิทยาและไฮดรอลิกในการออกแบบ :

 • ระบบระบายน้ำ (Drainage systems)
 • บ่อหน่วงน้ำ / กักเก็บน้ำ (Detention/retention ponds)
 • เส้นทางเดินเรือและการขุดลอก  (Navigational waterways)
 • เขื่อนควบคุมน้ำ (Flood control levees)

การวิเคราะห์หินใต้ดินและดินเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการรองรับน้ำหนักมาก

 • อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ระบายน้ำ (Tunnel)
 • ฐานรากตึกสูง (Building Foundation)
 • โครงสร้างกันดิน (Earth Retaining Structures)
 • เขื่อน (Dam)

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง :

 • การบริหารสัญญาก่อสร้าง
 • การบริหารวัสดุ
 • เทคนิคการบริหารงานก่อสร้างให้เร็วและมีประสิทธิภาพ

งานของผู้จัดการก่อสร้าง :

 • ให้การควบคุมคุณภาพและควบคุมโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตรงเวลาภายในงบประมาณที่กำหนด