ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน เต็มใจบริการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล

  ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธาให้การบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ ปุ๋ย ดิน และขยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา ให้บริการรับตัวอย่างเวลา 9.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา เปิดให้บริการทดสอบโลหะหนักในตัวอย่างน้ำ ดิน ขยะ และ ปุ๋ย ได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

เมนูแนะนำ

กิจกรรมภายใน ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา

การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่อง GC


แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ