พันธกิจ
“ ถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจน เต็มใจบริการ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ”