ประวัติการก่อตั้ง

          ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา  เริ่มดำเนินการในนามโครงการทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์  โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540    มีภารกิจหลักในการบริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น  วิศวกรรมโครงสร้าง  วิศวกรรมปฐพี  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  มุ่งให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่  รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญและเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับทดสอบงานวิศวกรรมทั่วไปและขั้นสูง  อาทิเช่น  การทดสอบวัสดุพื้นผิวทางวิ่งสนามบินสุวรรณภูมิ  การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดินและวัสดุอื่น ๆ ในโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นโดยการเข้าร่วมเป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับรองที่ สมอ.กำหนด  ตั้งแต่ปี 2551