นโยบาย

          ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นตั้งใจให้บริการด้วยนักวิชาการผู้ชำนาญการ อย่างมืออาชีพ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ โดยมีการ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) มาใช้ ตลอดจนมีการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้การบริการของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า