ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 055-963924, 055-963925, 055-963934
โทรสาร 055-964000

ตรวจสอบผลการทดสอบวิศวกรรมโยธา

นายอภิชาติ สุโยธีธนรัตน์
โทรศัพท์ : (055-963924)

ตรวจสอบผลการทดสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นางวิชญา อิ่มกระจ่าง
นางสาวนิภาวรรณ จันทะคุณ
โทรศัพท์ : (055-963925, 055-963934)