การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่อง GC

ศูนย์ทดสอบวิศวกรรมโยธา จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานเครื่อง GC เพื่อการวิเคราะห์ก๊าซไฮโดรเจน ให้กับบุคลากรของศูนย์ทดสอบฯ เมื่อวันที่ 12-13 ก.ค. 2560

กิจกรรมอื่นๆ
การจัดอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่อง GC