ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์