อยากเข้าเรียนทำอย่างไร

  • ควรศึกษาระเบียบการรับเข้าศึกษาว่าใช้คะแนนส่วนใดบ้างและให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น เช่น GAT, PAT, PAT3, GPA และติดตามข่าวสารการรับเข้าได้ทางเว็บไซต์ https://www.admission.nu.ac.th/undergrad.php หรือติดตามข่าวสารการรับเข้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้โดยตรงทางเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มีหลักสูตรอะไรบ้าง

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มี 8 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มี 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ(หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เรียนแล้วทำอะไรได้บ้าง

  • สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ออกแบบโครงสร้างเหล็ก คอนกรีต หรือไม้ เช่น อาคารสูง (Tall Buildings & Towers), สะพาน (Bridges), เขื่อน (Dams), กำแพงกันดินและฐานราก (Retaining Walls & Foundations)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน การวิเคราะห์และออกแบบการขนส่ง เช่น ทางหลวง (Highways), รถไฟ (Railways), สนามบิน (Airports), เครือข่ายถนนในเมืองและชานเมือง (Urban and Suburban Road Networks), ที่จอดรถ (Parking Lots), โลจิสติกส์ (Logistics) และระบบสัญญาณไฟจราจร (Traffic Control Signal Systems)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ การใช้หลักการอุทกวิทยาและไฮดรอลิกในการออกแบบ เช่น ระบบระบายน้ำ (Drainage systems), บ่อหน่วงน้ำ / กักเก็บน้ำ(Detention/retention ponds), เส้นทางเดินเรือและการขุดลอก (Navigational waterways) และเขื่อนควบคุมน้ำ (Flood control levees)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก การวิเคราะห์หินใต้ดินและดินเพื่อกำหนดความเหมาะสมในการรองรับน้ำหนักมาก เช่น อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ระบายน้ำ (Tunnel), ฐานรากตึกสูง (Building Foundation), โครงสร้างกันดิน (Earth Retaining Structures), เขื่อน (Dam)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง เช่น การบริหารสัญญาก่อสร้าง, การบริหารวัสดุ และเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างให้เร็วและมีประสิทธิภาพ งานของผู้จัดการก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพและควบคุมโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตรงเวลาภายในงบประมาณที่กำหนด