เครียดจังเลย

  • น้องๆควรหาสิ่งใหม่ๆทำเพื่อคลายความเครียด และลองปรึกษาปัญหากับเพื่อนๆ ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่ไว้ใจเพื่อช่วยหาทางออกและบรรเทาความเครียด หรือไปที่หน่วยให้คำปรึกษานิสิต น้องๆสามารถปรึกษาได้ทั้งเรื่องเรียน ส่วนตัว และสังคม พร้อมทั้งหางานพิเศษระหว่างเรียน สามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่อาคารอเนกประสงค์หรือโทร 0-5596-1211

เรียนไม่รู้เรื่อง

  • เรียนไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน น้องๆสามารถเข้าไปสอบถามเนื้อหาเพิ่มเติมในจุดที่ไม่เข้าใจกับอาจารย์ประจำวิชาได้ที่ห้องพักอาจารย์ หรือน้องๆสามารถรวมกลุ่มกับเพื่อนเปิดห้องเพื่อติวหนังสือได้ที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยสามารถเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เคาน์เตอร์ หรือจองออนไลน์ได้ที่ http://www.lib2.nu.ac.th/web/studyroom/index.php นอกจากนี้ทางชมรมวิชาการยังมีการจัดติวเข้มเนื้อหาและมีแนวข้อสอบของรุ่นพี่ปีเก่าให้น้องๆได้ลองทำ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://th-th.facebook.com/acclub.eng.nu/ และสำหรับน้องๆสาขาโยธายังมีการจัดติวโดยอาจารย์ในสาขาอีกด้วย
  • อ่านเนื้อหาก่อนเรียนและทบทวนตำราเรียนหลังเลิกเรียน และเวลาเรียนสามารถอัดเสียงอาจารย์ขณะที่สอนเนื้อหาเพื่อสามารถกลับไปทบทวนและสรุปเนื้อหาหลังเลิกเรียน จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในการเรียนได้มาก

ค่าหอเท่าไหร่

  • หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทห้องพัดลมราคา 13,800 บาท/คน/ปีการศึกษา และประเภทห้องปรับอากาศราคา 15,600 บาท/คน/ปีการศึกษา ค่าน้ำประปาฟรี ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท และน้องนิสิตต้องชำระค่าบำรุง 1,000 บาท ครั้งเดียวตอนแรกเข้า ค่ามัดจำลูกกุญแจห้องพัก 100 บาท การศึกษากรณีที่น้องๆพักอาศัยครบกำหนดแล้วไม่มีทรัพย์สินเสียหายมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันให้ แต่ในกรณีที่มีทรัพย์สินเสียหายมหาวิทยาลัยจะหักเงินค่าประกันตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงก่อนคืนเงินประกันดังกล่าวให้ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม http://www.sa.nu.ac.th/attach/files/2594.pdf

จองหอยังไง

  • การจองหอพักของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นระบบการจองออนไลน์ https://dorm.nu.ac.th/n15/ และหลังจากจองหอพักให้นิสิตพิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมดและนำใบจองหอพักไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาตามที่ระบุ

รับน้องหนักจัง

  • พยายามปรับตัวกับสิ่งต่างๆ มองในมุมมองใหม่ การรับน้องเป็นการพบปะเพื่อน รุ่นพี่ และอาจารย์ทั้งในคณะและต่างคณะ หรือเลือกเข้าเฉพาะกิจกรรมที่บังคับหรือกิจกรรมที่มีประโยชน์ได้