Title
แผนการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3)
1 file(s) 23 downloads

อธิบายคำจำกัดความใน มคอ.
1 file(s) 12 downloads

ร่าง มคอ.2 (มน.) แบบใหม่
1 file(s) 3 downloads

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.5)
1 file(s) 21 downloads

ตัวอย่าง มคอ.3 วิชา 422561
1 file(s) 13 downloads

ตัวอย่าง มคอ.3 วิชา 366304
1 file(s) 11 downloads