1 I ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • ชื่อย่อ (ไทย)   : ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

2 I รูปแบบของหลักสูตร
 • ระยะเวลา      :   3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
 • ค่าใช้จ่าย      :   35,500 บาท/ภาคการศึกษา

3 I อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1. งานที่เกี่ยวกับวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ เป็นต้น
 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนองค์กรวิสาหกิจ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในกรมกอง ต่างๆ ของรัฐ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น
 3. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

4 I การรับเข้าศึกษา

รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ

5 I Course Synopsis and Methodology
No.
Description
Number of Credit
Plan 1.1 Plan 1.2 Plan 2.1 Plan 2.2
1

Course Work              – a minimum of

1.1 Core Courses        – a minimum of

1.2 Elective Courses

12

6

6

24

12

12

2

Thesis

48

72

36

48

3

Required Non-Credit

3

6

3

6

Total number of credits                 – a minimum of

48

72

48

72

 • Plan 1.1  : For whom graduated with a Master’s degree.
 • Plan 1.2  : For whom graduated with a Bachelor’s degree.
 • Plan 2.1  : For whom graduated with a Master’s degree.
 • Plan 2.2  : For whom graduated with a Bachelor’s degree.
6 I คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. แบบ 1.1 (สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ สำเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไม่น้อย กว่า 3 ปี และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 2. แบบ 1.2 (สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมากในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 3. แบบ 2.1 (สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 4. แบบ 2.2 (สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรอง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559