ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกำหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนด้านวิศวกรรมโยธาของประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางค้นคว้า วิจัยและฝึกอบรมในสาขาวิศวกรรมโยธาระดับท้องถิ่น
 3. เพื่อให้บริการด้านการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา เป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยี
 1. พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 2. พ.ศ. 2539 เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยฝากไว้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 3. พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 4. พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 5. พ.ศ. 2548 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และเปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 6. พ.ศ. 2551 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 7. พ.ศ. 2555 เปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 8. พ.ศ. 2558 เปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ