รหัสและชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Environmental Engineering)
รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552

หลักสูตรมีเป้าหมายผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และสามารถการจัดการและออกแบบระบบบำบัดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ ขยะ ของเสียอันตราย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และชุมชน โดยมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิศวกร
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
  1. วิศวกรจัดทำโครงการ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านดิน นำ้อากาศ ขยะ และของเสียอันตราย
  2. วิศวกรบำรุงรักษา ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบของระบบจัดการและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม