รหัสและชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Environmental Engineering)
รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552

หลักสูตรมีเป้าหมายผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และสามารถการจัดการและออกแบบระบบบำบัดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ ขยะ ของเสียอันตราย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และชุมชน โดยมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิศวกร

หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และความสามารถเพียบพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คำนวณออกแบบ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้งด้านดิน น้ำ อากาศ ขยะ และของเสียอันตราย ให้เหมาะสมบริบททางสภาพแวดล้อม สังคม และชุมชน ได้อย่างเป็นระบบ ภายใต้จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพแห่งวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งปัญหาทางดิน น้ำ อากาศ ขยะ และของเสียอันตราย ซึ่งหากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเพียงพอก็สามารถส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งองค์ความรู้ สามารถบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายแขนง เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์
 1. มีองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 2. สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการ ควบคุม ออกแบบ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 3. มีความใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเอง สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต
 4. มีคุณธรรมจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)

     เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553) ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (พ.ศ. 2563) อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2563) และอัตลักษณ์นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ. 2563) จึงกำหนดผลผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรดังต่อไปนี้

 1. ELO1 ปฏิบัติตนภายใต้หลักการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ มีสำนึกรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 2. ELO2 สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและความรู้ที่ได้รับมาประเมินประเด็นและผลกระทบต่าง ๆ ทางสังคม อนามัย ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 3. ELO3 สามารถอภิปรายผลกระทบของคำตอบของปัญหางานทางวิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้และความจำเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน เลือกหรือตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ELO4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อการแก้ไขและหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
 5. ELO5 สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมที่ชับซ้อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหาที่มีนัยสำคัญ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาการทางวิศวกรรมศาสตร์
 6. ELO6 สามารถเลือกวิธีหรือพัฒนาหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการตามความจำเป็นและเหมาะสมกับข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
 7. ELO7 ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเป็นผู้มีความใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยลำพังได้ในอนาคต และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
 8. ELO8 มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น และทุ่มเท เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการทำงานเดี่ยว และการทำงานฐานะผู้ร่วมทีมหรือผู้นำทีมที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาชีพ หรือมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 9. ELO9 สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจหลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน และสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารในงานของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้นำทีมเพื่อบริหารจัดการโครงการวิศวกรรมที่มีสภาพแวดล้อม การทำงานที่มีความหลากหลายสาขาวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแสดงออกถึงความมีวิสัยทัศน์ด้านการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ
 10. ELO10 สามารถดำเนินการสืบค้นเพื่อหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและวิธีการวิจัย รวมถึงการออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ และการแปลความหมายของข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่เชื่อถือได้
 11. ELO11 สามารถสร้าง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร และใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพยากรณ์ การทำแบบจำลองของงานทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนที่เข้าใจถึงข้อจำกัดของเครื่องมือต่าง ๆ
 12. ELO12 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมที่ชับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิ สามารถอ่านและเขียนรายงานทางวิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถนำเสนอ สามารถให้และรับคำแนะนำงานได้อย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
 1. วิศวกรจัดทำโครงการ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมด้านดิน นำ้อากาศ ขยะ และของเสียอันตราย
 2. วิศวกรบำรุงรักษา ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบของระบบจัดการและบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม