รหัสและชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Civil Engineering)
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับ 6 (ปริญญาเอก) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการวิจัยสูง เน้นการศึกษาวิจัยทั้งในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเชิงลึก และการวิจัยเชิงบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อสรรค์สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
  1. งานที่เกี่ยวกับวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
  2. วิศวกรโยธาในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
  3. ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธา