รหัสและชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Environmental Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Environmental Engineering)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M. Eng. (Environmental Engineering)
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

การส่งเสริมการใช้ความรู้และเทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนในการพัฒนาประเทศ โดยต้องมีการดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามลำดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
  1. งานที่เกี่ยวกับวิชาการทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ เป็นต้น
  2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนองค์กรวิสาหกิจ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในกรมกองต่างๆ ของรัฐ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นต้น
  3. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  4. ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม