รหัสและชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Construction Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Construction Management)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Construction Management)
รูปแบบของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • หลักสูตร 2 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
สาขาวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของงานด้านการบริหารงานก่อสร้าง มีมูลค่ามหาศาลเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันยังมีความต้องการวิศวกรด้านบริหารงานก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากเพื่อปฏิบัติงานในหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของราชการและในส่วนของภาคเอกชน โดยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การสารวจตรวจสอบ การวิจัยพัฒนา เป็นต้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มุ่งเน้นที่จะผลิตวิศวกรระดับผู้บริหารชั้นกลางขึ้นไป ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการบริหารจัดการโครงการ เป็นผู้ผลักดันและดำเนินโครงการวิศวกรรมโยธาอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะสร้างเสริมความรู้ในแนวลึกด้านวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง เพื่อจะให้มหาบัณฑิตมีความรอบรู้ในวิชาการด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการอย่างแท้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปีอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล และการเกิดขึ้นของเขตการค้าเสรีอาเซียน อาจจะก่อให้เกิดการถ่ายเทวิศวกรและบุคลากรทางด้านงานก่อสร้างจำนวนมาก การไหลเข้าของบุคลกรทางด้านนี้อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ดังนั้นบุคลากรในสายงานก่อสร้างจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมกับนานาชาติ รวมทั้งต้องส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง

วัตถุประสงค์
 1. มีความสามารถเป็นผู้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปพัฒนางานด้านวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 2. มีทักษะด้านการบริหารการจัดการโครงการวิศวกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน สามารถจัดการพัฒนาและกำหนดกระบวนการดำเนินงานบริหารพัฒนาโครงการวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ
 3. มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ให้มีขีดความสามารถทัดเทียมอารยประเทศ และสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการโครงการวิศวกรรมของท้องถิ่นและของประเทศได้
 4. มีจริยธรรม และคุณธรรมในการเป็นผู้นำแห่งวิชาชีพ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)
 1. ELO 1 สามารถปฏิบัติตนภายใต้หลักการจรรยาบรรณทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม แสดงออกถึงทักษะความเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสม
 2. ELO 2 สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย สืบค้น และวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารงานก่อสร้าง และใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการแก้ปัญหาตามหลักและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์
 3. ELO 3 สามารถดำเนินงานวิจัยโดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดุลยพินิจ เทคนิควิจัยหรือเทคนิคคำนวณ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ เพื่อหาผลสรุปที่สมบูรณ์ที่ขยายองค์ความรู้เดิม หรือแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีนัยสำคัญ
 4. ELO 4 สามารถพัฒนาความรู้ และหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และสามารถนำไปใช้พัฒนาการจัดการโครงการทางวิศวกรรมโยธาได้
 5. ELO 5 สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ และสามารถให้คำปรึกษาเพื่อนำไปพัฒนางานด้านบริหารงานก่อสร้างในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง
 6. ELO 6 สามารถเลือกใช้เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรม เทคนิควิธี ทรัพยากร คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูล รวมถึงสื่อสารงานวิศวกรรมที่ชับซ้อนกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
 1. วิศวกรโยธา และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรโครงสร้าง
 2. วิศวกรออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรม วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรสารวจ วิศวกรประมาณราคา
 3. ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ได้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา บริษัทออกแบบ บริษัทสารวจ บริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
 4. ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน