รหัสและชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Construction Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Construction Management)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Construction Management)
รูปแบบของหลักสูตร
 • หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • หลักสูตร 2 ปี ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
สาขาวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมูลค่าทางเศรษฐกิจของงานด้านการบริหารงานก่อสร้าง มีมูลค่ามหาศาลเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันยังมีความต้องการวิศวกรด้านบริหารงานก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากเพื่อปฏิบัติงานในหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของราชการและในส่วนของภาคเอกชน โดยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การสารวจตรวจสอบ การวิจัยพัฒนา เป็นต้น
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
 1. วิศวกรโยธา และผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรโครงสร้าง
 2. วิศวกรออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรม วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรสารวจ วิศวกรประมาณราคา
 3. ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา ได้แก่ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา บริษัทออกแบบ บริษัทสารวจ บริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
 4. ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน