ดร.ดุษฎี  สถิรเศรษฐทวี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สารแสดงความโดยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

จากสถานการณ์ ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและวิทยาการในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายของประเทศ “Thailand 4.0” ในฐานะหน่วยงานทางด้านการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธา จึงได้จัดเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศ เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีความทันสมัย และระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาซึ่งที่เป็นที่ยอมรับ การส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมผ่านการวิจัยชั้นสูงจากความรู้มือระหว่างหน่วยงานวิชาการและภาคเอกชน อีกทั้งยังควบคู่ไปกับการดำเนินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนิสิต เพื่อให้วิศวกรโยธา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถรองรับต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ