รหัสและชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Civil Engineering)
รูปแบบของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ปัจจุบันโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้และเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่าง ก้าวกระโดด การศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งอาศัยพื้นฐานจากทฤษฎีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยการ ประยุกต์ใช้กฎธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาอย่างสมดุล สอดคล้อง ปลอดภัยและยั่งยืน และจาก ความเชื่อที่ว่า “อาคารที่มีฐานรากแข็งแรงย่อมก่อสร้างได้สูงและตั้งอยู่ได้นาน” หลักสูตรนี้มีปรัชญาเพื่อสร้าง ทักษะพื้นฐานให้ผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้และวิจัยอย่างเข้มข้น และสร้างสรรค์ จนผู้เรียนสามารถพัฒนา ตนเอง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบและเสนอวิธีแก้ปัญหาในงาน ด้านวิศวกรรมโยธา ได้ด้วยตัวเอง บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล อันจะเป็นการ สร้างทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมโยธาที่ดีและมีคุณภาพให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
  1. รับราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมทางหลวง, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมยุทธโยธาทหารบก และ กรมชลประทาน
  2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, การเคหะ แห่งชาติและ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัทเอกชนเกี่ยวกับการก่อสร้างและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
  4. อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง, วิศวกรอิสระ