นางสาวทัศพร กนกพารา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวลูกน้ำ มากลิ่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนิภาวรรณ จันทะคุณ

นักวิทยาศาสตร์

นางวิชญา อิ่มกระจ่าง

นักวิทยาศาสตร์

นายชัยวัฒน์ กล่ำแย้ม

ครูช่าง

นายกาลไกล วรินทร์

ครูช่าง

นายอภิชาติ สุโยธีธนรัตน์

ครูช่าง