รหัสและชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Engineering Program in Civil Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Engineering (Civil Engineering)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.Eng. (Civil Engineering)
รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ผู้บริหาร วิศวกร ช่างโยธา ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มีสำนึกในจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถบริหารหรือจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถพัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางการปฏิบัติงานของตนได้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำร็จการศึกษา
  1. วิศวกรโยธาในหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
  2. วิศวกรโยธาในหน่วยงานเอกชน
  3. เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง