หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดเป็นสาขาแรกและเป็นสาขาพื้นฐานที่สุดในงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีขอบข่ายงานกว้างขวาง เช่น การก่อสร้าง การดัดแปลง การบูรณะ การรื้อถอน โครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสาธารณูปโภคต่างๆ การจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ การวางแผนจราจรและขนส่ง การกำหนดผังเมือง การจัดการขยะมูลฝอย และงานในลักษณะอื่นๆ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering

หลักสูตรมีเป้าหมายผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และสามารถการจัดการและออกแบบระบบบำบัดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ ขยะ ของเสียอันตราย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และชุมชน โดยมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิศวกร