หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Master of Engineering Program in Civil Engineering

สาขาวิศวกรรมโยธา จัดเป็นสาขาแรกและเป็นสาขาพื้นฐานที่สุดในงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีขอบข่ายงานกว้างขวาง เช่น การก่อสร้าง การดัดแปลง การบูรณะ การรื้อถอน โครงสร้างอาคารที่อยู่อาศัยอาคารสาธารณูปโภคต่างๆ การจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำ การวางแผนจราจรและขนส่ง การกำหนดผังเมือง การจัดการขยะมูลฝอย และงานในลักษณะอื่นๆ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Master of Engineering Program in Environmental Engineering

หลักสูตรมีเป้าหมายผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และสามารถการจัดการและออกแบบระบบบำบัดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำ ขยะ ของเสียอันตราย ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และชุมชน โดยมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิศวกร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
Master of Engineering Program in Construction Management

สาขาวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประเทศมาโดยตลอด ปัจจุบันยังมีความต้องการวิศวกรด้านบริหารงานก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากเพื่อปฏิบัติงานในหลายหน่วยงาน ทั้งในส่วนของราชการและในส่วนของภาคเอกชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Disaster Management (International Program)

The curriculum development process focuses on enhancing students’ knowledge, skills and abilities in Disaster Management including disaster preparedness, response and recovery, development of science and technology in disaster management. The theses and research work will also focus on science and technology related to disaster management applications in international, regional, national and local communities. In addition, the curriculum also emphasises foreign language proficiency and the ability to employ technology for professional communication as well as for continual search for knowledge.